Ai muôn làm việc tốt, việc nhân ái, việc từ thiện: không thiếu những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh, khuyết tật, vô cùng đau khổ ngoài kia. Đi đến đó mà giúp, mà an ủi nhân sinh, Phật pháp sẽ chứng kiến cho các người, không lo làm việc vô ích đâu!!! Tại sao cứ phải mang vào chùa: các thầy no đủ lắm rồi, không cần nữa đâu !!