Bạn chịu khó niệm Phật hằng ngày để tâm an định mọi việc sẽ ổn thôi.