Mời các bạn xem đoạn phim này , và buồn cho xã hội VN. Một người đụng xe trăm kẻ đứng nhìn