Tục ngữ xưa có dạy rằng:
"Học thầy không tày học bạn" người ơi!
Suy ngẫm ta chán với đời
Thầy không năng lực, trời ơi vô ngành
Bạn bè thì giỏi tài lanh
Học không lo học, mê danh côn đồ
Gái thì mê có nhiều "bồ"
Trai thì mê "số" vang danh "anh hùng"
Cái thú chơi quái, lạ lùng
Xe thì đang đẹp nó thì lột tem
Không tin thử lột đồ xem
Giữa phố đông người, người bảo khùng không?
Anh hùng xưa phải vót chông
Lấy tâm thân mình đắp lỗ châu mai...
Anh hùng nay chẳng giống ai
Ta nhìn ta thấy sao hài quá cơ!