Võ & Vẽ


Tặng những người mê “võ”

Võ và Vẽ, hai vấn đề khác biệt
Không phải ai cũng minh triết rõ đâu ?!
Võ Ta khác với võ Tàu,
Boxing, Muay Thái khác nhau rất nhiều.

Võ nào có nét đáng yêu
Võ nào sơ hở, thế chiêu ít nhiều ?
Võ nào duyên dáng mỹ miều
Võ nào chỉ xuất nhất chiêu chế người.


Chiêu nào nhất xuất chết tươi ?
Thế nào nhất xuất giết người không dao ?!.
Thế nào là thế chân cao?
Thế nào trì trệ, thế nào phóng tung ?

Làm sao sở hướng anh Hùng ?
Thế nào đứng đánh chẳng khùng cũng điên.
Võ nào luyện trí trước tiên ?
Nhập môn dẫn lộ liên miên khẩu truyền.


Võ nào chân cẳng huyên thuyên ?
Võ nào chú trọng luyện quyền vì đâu ?
Võ nào quyền trước cước sau ?
Tiền binh hậu lễ vì đâu “Đại Thành” ?.

Võ nào trọng nghĩa nhân sanh ?
Vì sao hiếu thắng “Công thành thân vong”?
Khi nào luyện tránh gió Đông?
Khi nào tránh ngọn gió nồng vụt qua ?.


Vì sao khí huyết điều hòa ?
Tráng dương cường lực chẳng qua quân bình.
Vì đâu chuyên chú luyện hình ?
Vì đâu lại phải bế tinh tồn thần ?

Luyện công sao phải chuyên cần ?
Vì sao lại phải thập phần kính sư ?
Vì sao quyền cước vô tư,
Quyền khinh Lý trọng vô sư vô mình.


Kungfu giỏi chỗ biện minh,
Trắng đen lẫn lộn hại mình hại nhân.
Luyện công chẳng giỏi biện phân,
Ấy là luyện “Vẽ” nhọc thân… ích gì ?!

Tp. HCM, ngày 03.12.2014
Võ sư Thiều Ngọc Sơn

Nguồn:http://thaicucthieugia.com/index.php...uat/811-vo-a-v