....
Đấy cậy đấy khôn, đây chẳng chịu
Đây rằng đây phải, đấy không thua
Duật nọ hẵng còn đua với bạng
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng " nhân dĩ hòa vi quý"
" Vô sự " thì hơn kẻo phải lo...