• PHẬT THUYẾT VU LAN BỒN KINH ( 佛說盂蘭盆經 )

• PHẬT THUYẾT PHỤ MẪU ÂN TRỌNG NAN BÁO KINH ( 佛說父母恩重難報經 ) / PHẬT THUYẾT ĐẠI BÁO PHỤ MẪU ÂN TRỌNG KINH ( 佛說大報父母恩重經 )