Huynh Vien dung ơi, đặt giúp mình câu đối này với.
" Minh Tâm kiến tánh an gia lạc,
Phúc ......... "
Cảm ơn huynh.