Nó là vĩ từ mang tính cảm thán và trọn nghĩa thôi. Đại khái có thể dịch thành :
Sáng thay ! Âm âm u u tham sân hận.
Phúc vậy ! Sấp sấp ngửa ngửa thích đảo điên.