Thế tóm lại mèo con muốn cái gì ??:
a/ nướng
b/ lẫu
c/ nấu cao
d/ tất cả các món