https://www.youtube.com/watch?v=fFTYp-HxkFI
Đây là 42 thủ nhãn cùng Mật Ngôn mà Phật Thích Ca Thuyết trong Hội Đại Bi tại Núi Phổ Đà Sơn (PoTalacca).