Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
Chú Đại Bi Mà Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng là Đại Bi Tứ Thập Nhị Thủ và Bồ tát Tuyên Hoá khi Thành tựu Đại Bi Tứ Thập Nhị thủ và Tứ Thập Nhị thủ nhãn cũng chính là một vị Tứ Thập Nhị Thủ Quán Âm nhé mọi người. Chú Đại Bi Tứ Thập Nhị Thủ và Tứ Thập Nhị Thủ nhãn là để Thủ hộ Kinh Tứ Thập Nhị Chương Vì Kinh này cực kỳ Quan trọng... Nên Tứ thập nhị thủ nhãn có 42 tay Ấn để thủ hộ 42 chương trong kinh Tứ Thập Nhị Chương...
Có Một chút nhầm lẫn, MÌnh nghĩ nếu các bạn thích học 42 thủ nhãn thì nên nghe lời Phật Thích Ca, ngài đã thuyết 42 thủ nhãn trong kinh Thiên thủ Thiên nhãn vô Ngại Đại bi Tâm Đà Ra Ni, cả Phần mật chú Ngài Thuyết ở mỗi Thủ Nhãn mới đáng tin cậy, không nên theo TUyên Hóa