Hôm trước con có tại topic như thế này chẳng biết tại sao lại mất bài. Hằng ngày ăn cơm của Phật, sống nhờ Phật, nhận lực gia trì của Phật nên phải làm gì đó bál ơn Phật. Trên diễn đàn rất là nhiều cao nhân nên Trì chú thế nào cho hiệu quả chắc các vị biết. Mong rằng bài viết của con có ích với những ai mới chập chững bước vào con đường tu học Phật pháp.
Chư Phật, chư Bồ tát thuyết ra thần chú chẳng ngoài mục đích an vui chúng sinh và đưa chúng sinh đến con đường giải thoát dù Mỗi thần chú của mỗi vị bổn tôn có thể khác nhau tùy theo bổn nguyện của vị đó. Vì vậy:
1. Trì chú phải hướng đến làm lợi ích chúng sinh thì trì tụng sẽ rất ứng nghiệm.
2. Tâm mình phải thanh tịnh, phải tương ứng với bổn Tôn thì mới linh nghiệm. Chú đại bi do ngài Quán Âm thuyết , vì ngại đại diện cho tâm từ bi vô hạn vô biên nên muốn trì Đại bi linh nghiệm thì mình phải từ bi.
3. Theo con khi trì chú trì chú đại bi mình tâm niệm tự tánh mình cũng là ngại Quán âm, thần lực của câu thần chú sẽ mạnh thêm một bậc.
4. Đừng có tham trì nhiều, khi mình thành tịnh thì nên trì còn nóng nảy, tạp loạn thì thôi
5. Đừng ăn ngũ vị tân, nên tụng chú an thổ địa.
Và hồi hướng công Đức cực kỳ quan trọng