=========

而金箍咒、紧箍而咒、紧箍禁箍咒, 金箍

NHI KIM-CÔ CHÚ, KHẨN-CÔ-NHI CHÚ, KHẨN-CÔ CHÚ, CẤM-CÔ CHÚ, KIM-CÔ CHÚ

(Nguyên là Khẩn cô chú (紧箍咒): lời chú cẩn cô, chú cẩn cô nhi, như lời chú mà Đường Tăng dùng để trói buộc Tôn Ngộ Không; thường ví với việc xiềng xích ...