18-) Đế Thích Thiên Chủ 帝釋天主 tiếng Phạn tên là Sakra devanam Indra, ngài ở trên cõi trời Đạo Lợi (Tusita heaven ). Vợ ngài là Indrani. Ngài vẫn thấp hơn tất cả những vị đắc đạo giác ngộ như chư Phật, chư bồ tát và chư a-la-hán.

https://thuvienhoasen.org/a22112/tap-thi-du-kinh