Ngọc Hoàng Thượng Đế và Thiên Hậu cùng Diêu Trì Kim Mẫu và 9 bà phi đều là giới tính NỮ cả .
Ngọc Đế ngài chỉ có cái đầu thôi. Ngài là một cái thủ cấp tuyệt mỹ đẹp nhất trong 40000 năm kể từ thời phong thần trở lại .
Thế gian trọng nam khinh nữ thiên giới TRỌNG NỮ KHINH NAM .Gọi là Đế không cần thiết phải là nam , đấy là do thế gian tự mặc nhiên cho là vậy .