Bây giờ người ta xây nhà nhiều lắm. Mà toàn xây nhà khung móng đầy sắt, nhiều nhà lại ép cọc bê tông sâu 10 đến 20 mét nên động long mạch nhiều lắm. Mỗi khi có nhà xây cách vài trăm mét cần mời thầy địa lý đến xem có đứt long mạch không. Nếu đứt long mạch cần mời thầy hàn lại ngay. Nếu nhà cách vài ki lô mét nhưng cao vài chục tầng thì cũng phải mời thầy xem và hàn. Vì những nhà cao như vậy ép cọc sâu lắm, chắc chắn làm đứt long mạch.