bạn đăng sai chỗ rồi và bạn hỏi câu đó thì mình biết bạn chẳng biết gì về ngài cả...