Bài hay quá ... e đánh dấu cái để ngâm cứu từ từ .. đọc luôn một lèo không nhớ hết ...