Katha-ChinnaBanChon Pali là loại kinh chú Quyền Lực Mạnh đem đến cho người hành trì,đọc tụng,mang đeo trong người sẽ được an toàn,bình an,mạnh khỏe,trừ tà,trị bệnh,Hộ Mạng,lẫn tránh binh đao chướng nạn trong đời,đem đến hạnh phúc an lạc,khai mở trí huệ,đem đến tiền bạc vật chất thịnh vượng tốt hơn lucky,trong kinh Pali có nói nếu người nào thường trì tụng sẽ được những điều như trên,nhưng phải được điểm đạo thọ nhận chơn ngôn thần chú tâm kinh từ vị Đạo Sư Guru truyền cho thì mới hiệu quả như trên...đây là Katha-Pali-Thailan.Danh tiếng lẫy lừng ở Thailan-Quốc-Sư-Tự...
-Katha-ChinnaBanChon-Mantra viết...
1. ChaYaSaNaKaTa PhutTa ChayTaWa MaLung SaWaHaNung
JaTuSatJaSaPung RaSung YaPiWingSu NaRaSaPa

2. TunHungGaRaTaYoPhutTa UtTaWeSaTi NaYaGa
SapPay PaTidTiTa MaiHung MutTaGayTay MuNisSaRa

3. SeeSay PaTidTiToh MaiHung PhutTo ThumMo ThaWiLoJaNay
SungKo PaTidTiToh MaiHung U-Ray SapPaKuNaGaRo

4. HaTaYa May A-NuRutTo SaReePutToh Ja TakKiNay
KoneTunYo PidTiPaKutSaMing MokeKulLaNo Ja WaMaGay

5. TakKiNay SaWaNay MaiHung ArSung ArNanTaRaHuLo
GutSaPo Ja MaHaNaMo U-PaSung WaMaSoTaGay

6.GaySunTay PiTidPaKutSaMing SuRiYo Wa PaPungGaRo
NiSinNo SiRiSamPanNo SoPiToh MuNiPungKaWo

7. GuMaRaGutSaPo TayRo MaHaySee JitTaWaTaGo
SoMaiHung WaTaNayNitJung PaTidThaSi KuNaGaRo

8. PunNo UngKuLiMaLo Ja U-PaLee NanTaSeeWaLee
TayRa PunJa I-May ChaTa NaLaTay TeeLaGa MaMa

9. SaySaSeeTi MaHaTayRa WiChiTa ChiNaSaWaGa
A-TaySeeTi MaHaTayRa ChiTaWanToh ChiNoRaSa
ChaLunTaSeeLaTayChayNa UngKaMungKaySu SanTiTa

10. RaTaNung PuRaToh ArSi TakKiNay MetTaSutTaGung
ThaChutKung PutChaToh ArSi WaMay UngKuLiMaLaGung

11.KunTaMoRaPaRitTunJa ArTaNaTiYaSutTaGung
ArGaSay ChaTaNungArSi SaySa PaGaRaSunThiTa

12. ChinNaNa WaRaSungYutTa SatTaPaGaRaLungGaTa
WaTaPidTaTiSunChaTa PaHiRutChutTuPutTaWa
-Katha-ChinnaBanChon có 15 câu,nhưng mình chỉ ghi ra 12 câu chú Tổ,còn lại nguyên bản nên gặp trực tiếp Đạo Sư Tai-Kim-Luan-PhapSu hay Thầy DorjeNhu-PhapSu để được thọ truyền chính xát sẽ tốt hơn khi hành trì tu học...số phone Thầy Tài - ĐạoSư là: 0907199981...mail là: taikimluanphapsu@yahoo.com , taiphapsu@yahoo.com. Thầy dorjeNhu phone: 0903979903 ,mail: dorje_nhu@yahoo.com , mọi chi tiếc liên hệ gặp các Sư Phụ đây...
-LuaPhor-Tai-Kim-Luan-Đạo-Sư
-LuaPhor-DorjeNhu-Kim-Cương-Đạo-Sư