Thơ ca Tú Xương nổi bật với nghệ thuật trào lộng đặc sắc. Phong cách ấy kế thừ truyền thống trào phùng dân gian, Trạng Quỳnh, Hồ Xuân Hương ... song tiếng cuời của ông cũng để lại ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều cây bút thế hệ sau.
Những tác phẩm dưới đây của ông tuyển từ tuyển từ Tú xương, tác phẩm - giai thjoại do Nguyễn Văn Huyền chủ biên, Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam Ninh, 1986
VĂN HỌC VIỆT NAM THẾ KỶ XX quyển bốn - tập II.

VỊ HOÀNG HOÀI CỔ (1)

Nô nức qua chơi thú Vị Hoàng.
Này nơi phong vận, đất nhiều quan. (2)
Trời kia xui khiến nên sông bãi.
Ai khoái xoay ra phố nửa làng.
Khua múa trống chiêng chùa vẫn nức.
Xì xèo tôm tép chợ hầu tan.
Việc làng quan lớn đi đâu cả?
Chỉ thấy dăm ba bác xã bàn.

1. Vị Hoàng (sau đổi là Vị Xuyên) tên cũ làng quê của nhà thơ, cũng là tên con sông chảy sát bên đông con làng ấy.
2. Đất nhiều quan: nơi có nhiều người đỗ dạt cao, làm quan to, như tiến sĩ Vũ Công Độ, phó bảng Trần Doãn Đạt, Tam nguyên Trần Bích San ...