MẬT PHÁP BỬU SƠN KỲ HƯƠNG

PHÁP DANH HỘI
Nam mô Tây phương Phật Tổ, Thích Ca Như Lai
Chánh pháp Bồ Đề Tổ Sư, 36 vị lục cụ Phật
Chuẩn Đề Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát
Già Lam Quan Đế Thánh Quân
9 phương Trời, 10 phương Phật
Tả Quan Châu, Hữu Quan Bình
Đấu chiến thắng Phật
Bạch hổ sơn động
Nay con đệ tử....... Đạo hiệu:.............. xin phép Tổ Nghiệp, Vong hồn Sư Tổ Đoàn Minh Huyên, Vong hồn Sư ông Nguyễn Văn Tùng độ cho đệ tử quy phép cho học trò, ăn bông (vạn thọ) uống phép nhà Phật.