CHÀO CHÚ HÙNG SƠN!

CON XIN CHÚ NHỮNG CÂU THẦN CHÚ CÒN LẠI TRONG BÙA THẦN " 4, Hội Bùa. 5, Nương Bùa Qua Sông. 6, Phá Bùa. 7, Bùa Là Ta , Ta Là Bùa." VỚI LẠI CON XIN CHÚ CHO CON ĐƯỢC BIẾT 36 VỊ TỔ LÀ MÕI VỊ ĐỀU CÓ CHỮ BÙA PHẢI KHÔNG CHÚ? MÀ 36 VỊ TỔ KHÁC VỚI 336 VỊ TỔ HẢ CHÚ? CON KHÔNG HIỂU XIN CHÚ TRẢ LỜI DUM CON Ạ. CHÂN THÀNH CÁM ƠN CHÚ, EMAIL: DINHKHOAONEWAY@GMAIL.COM