Các sư huynh đệ, có huynh nào biết về bộ kinh thư này thì cho đệ xin được thỉnh giáo và tìm hiểu với.

Xin cám ơn các huynh @