[COLOR="Blue"]Tôi chỉ là đệ tử của 1 đạo, tôi muốn tìm những đồng chí hướng cứu đời (dĩ nhiên không phải lên núi tu,chúng ta còn nghĩa vụ trong gia đình). Những ai đã và đang là học trò của môn phái khác (ngay cả có thể cùng tu theo 1 hướng) vui lòng đừng PM, tôi chỉ dẫn những ai chưa có sư phụ. Đừng hỏi tôi đang theo tu đạo nào, chỉ cần tâm cứu đời là được. Tâm xấu(đã có thầy) đừng tham lam theo học hỏi hoặc để so sánh, hãy trung thành với người thầy mà chúng ta bái sư, có như thế mới đắc đạo được.