Đây là ảnh chùa Báo Thiên thế kỷ 19 và cái miệng giếng chùa còn sót lại ngày nay.