em là hoa vô khuyết
trong vườn hoa tội lỗi
giữa bất thiện luỹ thừa
em đi tìm hạnh phúc
tìm không thấy em ngồi em khóc
trong vũng thối tha này
giữa bất thiện luỹ thừa
em là hoa vô khuyết