Có người tựa gốc bàng già.
Nhấp đôi dòng chữ, viết ra thành vần.
Xưa nay vốn thiệt ngu đần.
Si mê trần thế, muôn phần không hay.

Một hôm ghé đên nơi đây.
Văn hoa thi phú nở đầy thi lâu.
Có đôi ba chữ mong cầu.
Góp thêm chút vị cho sầu vơi đi...

Quý đạo hữu có nhã ý.
Ghé đến đối ẩm vài chi đôi từ.
Văn tôi vụng từ dại ngữ.
Chẳng ngoài góp chút tâm sự qua thơ.

Lạc Dương Trần.
Thân!!!