Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
thanks love u so much raaz haai raaaz, Andy có thẽ dénh dươpc. chũ vietnamese tok hơn un raaaz
surrendersurrendersurrendersurrendersurrendersurre ndersurrendersurrendersurrender