những bài viết rất hay .
những giá trị tinh túy , cốt lõi của dân tộc cần đuợc khôi phục lại .