MINH CHỨNG CHẤN ĐỘNG: MỘT THIỀN SƯ VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ - 2007

Ảnh cây nhanh cong"Nhất thừa Lục Tự Đại pháp khai
Nhất niệm Thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai! "