mình nghĩ giống vô pháp.
ai tu nấy hưởng.
có những vị pháp thuật cao cường thì điểm đạo còn có thể mang lợi ích cho người.
mình nghị ko cần điểm đạo, chĩ cần lấy cái tay thộc vô con mắt người nào chưa nhìn ra đạo, hehe, máu chãy ra là bảo đảm thấy đạo liền à