em có nghiêm cứu cuốn phù chú giảng giới em rất thích môn học này nhụng ở trông đó không có ghi không có ghi phù chú thỉnh tổ và hội tổ. mông thầy làm ơn post cho em chú thỉnh tổ và hội tổ cho nhủng nguoi mới vào học...em cám ơn thầy rất nhiều