Đệ có 1 tiểu mụi bây giờ đang lăm vào matuy kô biết các huynh đệ tỉ mụi nào có câu chú gì hay để mụi ấy trở lại nguời bình thường kô?chứ mỗi khi nhìn mụi ấy lên cơn lòng đệ rất đau nhưng kô biết làm thế nào để giúp mui ấy.