CHUỖI TRÀNG HẠT TRONG PHẬT GIÁO
TT.Thích Toàn Châu1.Khái niệm về Sổ Châu:

Chữ Sổ là đếm. Tay lần hột chuỗi gọi là Sổ Châu Thủ. Châu là Ngọc Châu, Ngọc Trai: Vật gì tròn trịa cũng gọi là Châu, như Niệm Châu là hạt tràng hạt ( Ngài Thiều Chửu ).

Sổ Châu, tiếng Phạn là PASAKAMALA, dịch âm là Bát Tắc Mạc. Sổ Châu, lại gọi là Niệm Châu, Tụng Châu, Chú Châu, Phật Châu, tức dùng chỉ xâu 1 số hạt châu ( hột tròn ) nhất định để tiện cho việc lần đếm lúc xưng danh niệm Phật hoặc trì tụng Đà-Ra-Ni.


2.Thời kì bắt đầu sử dụng Niệm Châu:


Ước về niên đại mà Phật Giáo bắt đầu sử dụng Niệm Châu ( Tu niệm có lần chuỗi ) là vào khoảng sau thế kỷ thứ 2 ( tức khoảng 800 năm sau khi Đức Phật nhập diệt ).

Ở Trung Quốc có những ghi chép quan hệ đến sự sử dụng Niệm Chaui6 rất sớm, thấy ở truy65n Đạo Xước trong bộ Tục Cao Tăng Truyện quyển 20 chép: " Nhiều người lần chuỗi, miệng đồng niệm danh hiệu Phật. "


3.Khởi nguyên của dùng Chuỗi:


Ở trong Kinh điển Phật Giáo mà có ra cái khởi nguyên quan hệ đến Niệm Châu ( Niệm Chư Phật-Bồ Tát dùng tới chuỗi ), hầu hết đều căn cứ vào sự khai thị của Đức Phật đối với Vua Ba Lưu Ly đã được ghi chép lại trong Kinh Mộc Hoạn Tử . Đức Phật bảo Vua rằng:

" Nếu nhà Vua muốn diệt phiền não chướng, báo chướng, thì phải xâu 108 hột Mộc Hoạn Tử, thường mang theo bên mình, hoặc đi, đứng, nằm, ngồi phải luôn luôn hết lòng xưng niệm danh hiệu Phật Đà ( Phật ), Đạt Ma ( Pháp ), Tăng Già ( Tăng ). Không để cho tâm ý phân tán, niệm 1 danh hiệu là lần qua 1 hột; Cứ lần lượt như vậy mà xưng danh và lần hột Mộc Hoạn Tử, hoặc lần 10 chuỗi, 20 chuỗi, 100 chuỗi, 1000 chuỗi, cho đến lần trăm ngàn vạn chuỗi. "

Việc xâu 108 hạt cây Mộc Hoạn Tử thành chuỗi hạt châu để tụng niệm Tam bảo thì có thể thoái trị được kết nghiệp, mà đắc được Thắng quả vô thượng, tức là giải thoát được 108 phiền não. Đó là nguyên nhân của việc đếm hạt châu. Con số 108 hạt để đối trị với 108 kết nghiệp, tức 108 phiền não, cũng là biểu thị công đức 108 tam muội cũng là biểu thị 54 ngôi vị tu sinh.

Mộc Hoạn Tử= Vô Hoạn Tử. Một loại cây mà hạt của nó có khả nag8 tránh tà quỷ, làm tràng hạt.


4.Xâu những xâu chuỗi với số lượng hạt khác nhau:

Theo Kinh Giảo Lượng Sổ Châu Công Đức, và theo Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Niệm Châu có sự ghi chép bất đồng, Sổ Châu ( Chuỗi để lần ) có các loại như sau:

1.Căn cứ Kinh Mộc Hoạn Tử thì dạy làm chuỗi 108 hạt.

2.Căn cứ Kinh Đà Ra Ni Tập quyển 2 phẩm Tác Châu Pháp Tướng, thì nêu ra có 4 loại chuỗi: 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 21 hạt.

3.Kinh Sổ Châu Công Đức, cũng nêu ra 4 loại chuỗi, tức là loại 108 hạt, loại 54 hạt, loại 27 hạt, và loại 14 hạt.

4.Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Niệm Châu thì lấy 1.080 hạt la2m chuỗi bậc thượng, xâu 108 hạt làm chuỗi tối thắng, xâu 54 hạt làm chuỗi bậc trung, xâu 27 hạt làm chuỗi bậc hạ.

5.Phẩm Sổ Châu Nghi Tắc trong Kinh Văn Thù Nghi Quỹ bảo rằng: Chuỗi bậc thượng là 108 hạt, chuỗi bậc trung là 54 hạt, chuỗi bậc hạ là 27 hạt, chuỗi tối thượng là 1080 hạt.

Ngoài sự vừa dẫn trên, riêng có loại xâu 36 hạt, 18 hạt.

Với những loại xâu chuỗi như trên, thì lấy sự sử dụng xâu chuỗi 108 hạt làm sự phổ biến hơn hết.