"Học Chú Lăng Nghiêm rồi thì phải luôn luôn phát "tâm từ bi", cử tâm động niệm không được làm hại người khác. Nếu ai" đối "với mình "không tốt "cũng "đừng khó chịu"," đừng oán ghét". Tâm mình cần phải rộng lớn như ba ngàn thế giới vậy, vạn vật đều có thể chứa gọn trong tâm mình; đó chính là bản sắc của người Phật tử vậy!

Kính Quý Đạo Hữu yêu quý

Học Chú Lăng Nghiêm mà có được "tâm từ bi", có được "đừng khó chịu"," có

được "đừng oán ghét". "có được "Tâm rộng lớn" cho tới khi con người có được

này về bên kia cữa sanh cữa Tữ là Quý lắm .Nhưng xưa nay vẫn rất khó làm

được cho sự Tu học .

Nay Kính...............vuive