Rất cám ơn bài viết của Mod Bin571, không ngờ phong thủy Ấn lại có những lý luận sau sắc như vậy, nhất là việc cả quyết là 10 hướng chứ không phải 8 hướng.
Nói nhỏ với Mod nhé: phong thủy của Trung Quốc và Việt Nam cũng là 10 hướng, có điều ít người chịu nghĩ đến thấu đáo thôi.
Hà Đồ thiên 1, địa 2, thiên 3, địa 4, thiên 5, địa 6, thiên 7, địa 8, thiên 9, địa 10. Cái này nhiều biết; 1-6 thuộc thủy phương Bắc, 2-7 thuộc hỏa phương Nam, 3-8 thuộc mộc phương Đông, 4-9 thuộc kim phương Tây, 5-10 thuộc thổ trung cung. Cái này nhiều người biết.
Lạc thu thì nói cửu cung nhưng kỳ thực 1 được 5 thành 6; 2 được 5 thành 7; 3 được 5 thành 8; 4 được 5 thành 9; 5 được 5 thành 10. Số sinh 5 số, số thành 5 số là 10. Cái này cũng nhiều người biết.
Tuy nhiên trong sử dụng thì lại chỉ dùng 8 sơn hướng(24 sơn thực ra cũng chỉ là 3, do khí âm dương biến đổi trong mỗi cung nên thành 24)? còn 2 thì bỏ qua híc..., tìm tới tìm lui thì may quá còn Huyền không mang con số 5 dùng nên thành 9 tinh, mà không dùng con số 5 cũng không được, nó chính là "số 9 bầu trời của Ấn", thiếu nó làm sao định thời? nên mới gọi là "Thiên tâm". Moi tiếp bộ nhớ thì may quá tìm thấy số 10 nữa rồi, nhưng mới đây lại quên mất nó ở đâu nữa rồi hi..hi.., bác nào tìm hộ với.