Đồ đệ vẽ thánh nổ Chí mọc cánh. Cái mặt Chí trông giống cao thủ hài Mr bean