Một ngời tham lam được người khác đám ứng đủ cái tham đấy thì nhiên sẽ tin theo. TRong 1 tổ 10 người có 7 người lưu manh và 3 người đạo đức, thì tự nhiên 7 người lưu mạnh sẽ hợp nhau. Và 7 tự nhiên sẽ đông hơn 3. Đông không nói lên điều gì nhất là thời mạt pháp. Thời mạt pháp tà giáo thì lại càng đông giáo đồ, nếu tà giáo không đông giáo đồ thì đó mới là điều lạ lùng, vì thế thế giới này sẽ cần có 1 cuộc thanh tẩy những thứ bẩn để lập lại trật tự mới.