Trích dẫn Nguyên văn bởi Đạo kiếm Xem Bài Gởi
Đạo hữu có thể chỉ giáo cho tôi các cảnh giới luyện khí được không ạ
Tinh Hóa Khí
Khí Tụ Thần
Thần Hoàn Vô