cảm ơn LM Vitxiem về những bài viết này, nhất là những bài về linh hồn vì gần đây các linh hồn về xin lễ con nhiều lắm, vượt quá sức chịu đựng của con.