Nói chung các hiện tượng như mình gặp trước kia cũng bình thường, đó là giai đoạn giãn nghiệp... Nếu giữ đủ năm giới, siêng ăn chay, phóng sanh, làm các thiện quả kết hợp với sám hối ( lạy phật) thì từ từ sẽ ổn trở lại.
Mình nghĩ học Mật Chú nên bắt đầu bằng việc trì Chú Đại bi, Quý vị đừng nên ham tìm thầy truyền Mật chú, tham Quán đảnh, tham học Ấn vì nếu Ấn, chú, Quán đảnh được truyền từ một người mà mình không biết họ, không hiểu rõ họ thì rất là nguy hiểm, nếu là tà sư thì dễ Mất tinh, khí, thần đó là nhẹ. Nặng là tẩu hoả nhập ma, bị điên rất dễ. Tất nhiên nếu muốn trải nghiệm, tự nghiệm ra pháp của vị thâỳ, vị thầy đó có phải là Minh sư hay không thì nên niệm 7 biến Chú Đại bi mỗi ngày cùng với lạy phật Sám Hối, phát nguyện với Bồ tát Quán Thế Âm mong tìm được minh sư mỗi ngày thì từ sẽ tìm được minh sư, tìm được pháp hợp với mình...