Phối cảnh công trình Chùa A Di Đà


Một số hình ảnh đang thi công dang dỡ vì kinh phí đã hết:Danh sách các nhà hảo tâm hoan hỷ công đức xây chùa: