e xem sơ qua diễn đàn và đọc thấy rất nhiều người có con mắt thứ ba, e cũng muốn học vì tính e mê gái , e cũng muốn có vài thần thông để đánh bài ăn tiền , đánh nhau ... làm đại bàng ,
mọi người chỉ dạy . e sẽ luyện đời đời kiếp kiếp a