ĐI CHÙA
Đi chùa cuối lạy Quán Âm
Cho con xin được giảm phần tuổi niên
Hướng cho gia phụ hiện tiền
Vui vẻ - khoe khoắn an nhiên tuổi già

Đi chùa khấn cho quốc gia
Trường tồn vĩnh cửu bình hòa nước non
Trai gái giữ đặng lòng son
Già trẻ trung trực không mòn tâm nhân

Đi chùa khấn nguyện xa gần
Bình an - no ấm chuyên cần làm ăn
Dân giàu hạnh phúc vinh thăng
Đạo đức làm trọng phước bằng phật gia

Đi chùa khấn thọ cho cha
Tuổi con cho hết chẳng thà con đau
Thân con có thác chẳng sao
Chỉ mong cha được tuổi cao với đời

Diệu Thu