VỊ TƯỚNG LA PHANG - BÊN VẠN PHÁP QUY TÔNG CÁC THẦY HAY LUYỆN? ĐIỂN TÍCH CỦA VỊ TƯỚNG NÀY?