cho mình hỏi:
viết công cộng cả đồng nhân là gì vậy Tuduong?