Mong các huynh giải giúp đệ bài này:
Vợ chồng khó đặng hiệp hòa,
Không cùng duyên nợ đâu mà bình an,
Một đời thứ nhất lo toan,
Không lìa thì thác hai đàng biệt ly
Đời sau trọn nghĩa trọn nghi
Kết nguyền tơ tóc phải bền thì lâu.