bài thơ DAIHONGCAT nói ra bối cảnh thời xưa,sham tiếc thay cho câu cuối quá