hehe, chỉ nhờ em N thôi, còn em N tham khảo ai thì... kệ